Veel gestelde vragen over loonbeslag


Veel salarisadministrateurs en HR-managers hebben vragen over loonbeslag en personeel met schulden. Sammen en het Nibud hebben de meest gestelde vragen die op het Jaarcongres Salaris 2016 aan de orde kwamen op een rij gezet. Doe er uw voordeel mee!

1. Wij vermoeden een financieel probleem bij een werknemer. Hij wil geen hulp en zegt dat hij geen probleem heeft. Moet hij hulp accepteren?

Hoewel de financiële problemen ook gevolgen kunnen hebben voor de werkgever, blijft de financiële situatie van de werknemer een privéaangelegenheid. De werknemer is niet verplicht om uw hulp te accepteren.

Je kunt dit vergelijken met andere persoonlijke problemen, zoals een echtscheiding, problemen met de kinderen of psychische problemen. Dergelijke problemen kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor het functioneren van de werknemer.
 

Vaker hulp aanbieden

Wij adviseren om het niet bij één keer hulp aanbieden te laten. Vaak moeten mensen een grote drempel over om hulp bij hun financiën te accepteren. Wanneer je enige tijd later nog eens op het gesprek terug komt, kan dit ervoor zorgen dat een werknemer de hulp wel accepteert.
 

2. Mag ik een voorschot geven op vakantiegeld?

Dat is toegestaan, maar het is goed om te realiseren dat het hierbij altijd om het winnen van tijd gaat. Het achterliggende probleem wordt vaak niet opgelost. Normaliter bouwt een werknemer in de periode 1 juni tot en met 31 mei vakantiegeld op.
 

Afspraken schriftelijk vastleggen

Leg afspraken over een voorschot wel schriftelijk vast. Zo voorkom je discussie over de rechten die de werknemer nog heeft op (een gedeelte van) het vakantiegeld. Als het vakantiegeld is uitbetaald, kan er geen beslag meer op gelegd worden. Er kan immers alleen beslag gelegd worden op hetgeen de werknemer nog tegoed heeft vanuit de arbeidsverhouding, niet op wat hij al ontvangen heeft.
 

3. Kunnen er meerdere loonbeslagen tegelijk worden gelegd?

Er kunnen meerdere schuldeisers zijn die tegelijk beslag leggen. De werknemer hoeft niet méér af te dragen bij meerdere beslagen. Hij houdt immers recht op de beslagvrije voet. De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd, ontvangt de gelden boven de beslagvrije voet en moet het geld verdelen onder de andere beslagleggers. Wanneer meerdere beslagen worden gelegd, kun je de nieuwe beslaglegger verwijzen naar de eerste beslaglegger.

4. Kan de werkgever de schulden overnemen?

Je kunt openstaande vorderingen van de werknemer in één keer betalen. In feite is hier sprake van herfinanciering en neem je hiermee de schulden over. Het voordeel van deze constructie kan zijn dat de werknemer dan nog slechts één schuldeiser heeft, namelijk de werkgever.

Mogelijk kon de werkgever onderhandelen met verschillende schuldeisers over een betaling ineens van een deel van de vordering tegen finale kwijting, waardoor de overgebleven schuld lager is geworden. Deze lening kan de werknemer vervolgens in termijnen weer terugbetalen.
 

Rentevoordeel personeelslening

Let er in dat geval wel op dat je de gehele vordering direct opeisbaar stelt en rente in rekening moet brengen voor deze personeelslening. Doe je dit niet, dan wordt het rentevoordeel onder de overgangsregeling berekend met een normpercentage. Dat rentevoordeel moet je bij het loon van de werknemer tellen en er moet loonheffing over worden ingehouden en afgedragen. Onder de werkkostenregeling is het rentevoordeel belast tegen de waarde in het economisch verkeer.
 

Fikse nadelen

Er kleven ook flinke nadelen aan. Hoe weet je zeker dat de financiële problemen hiermee echt zijn opgelost en de werknemer de aflossing kan betalen? En je komt in een dubbelrol van werkgever en schuldeiser en dit kan de relatie met jouw werknemer onder druk zetten.

Daarnaast loopt de werkgever het debiteurenrisico ter hoogte van de schuld. Dit risico blijft bestaan zo lang de schuld niet is afbetaald, ook als jouw medewerker om welke reden dan ook bij jou uit dienst treedt. Denk ook aan overlijden en/of arbeidsongeschiktheid waardoor de vordering niet of niet helemaal voldaan kan worden. 
 

5. Hoe zit het met privacy en loonbeslag?

Het recht op privacy is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voordat een deurwaarder beslag op het inkomen legt, zal hij een looninformatieverzoek doen. Hij informeert hiermee naar de arbeidsverhouding en de inkomsten die hieruit voortkomen. Hiermee kan de deurwaarder onderzoeken of een loonbeslag zinvol is.
 

Vonnis

Het is verstandig om bij de deurwaarder te informeren naar het vonnis op basis waarvan een mogelijk loonbeslag gelegd zou kunnen worden.

Is er een vonnis, dan mogen de gegevens van de werknemer versterkt worden. Sterker nog, dan is de werkgever verplicht op grond van artikel 475g Wetboek van Rechtsvordering de gegevens te verstrekken.

De werkgever mag de informatie over het loonbeslag binnen de organisatie alleen doorgeven indien dat ‘verenigbaar is met het doel waarvoor de informatie is verkregen’.
 

Heldere beleidsregels

Het doel van het exploot van de deurwaarder is het verwerken van het loonbeslag. Wij adviseren om heldere beleidsregels op te stellen over loonbeslagen, zodat voor de hele organisatie en dus de individuele werknemer duidelijk is wat er gebeurt bij een loonbeslag. Formeel is er toestemming van de werknemer nodig om de informatie in de organisatie te verspreiden.