top of page

4 tips bij invullen van de verklaring bij loonbeslag

 

De deurwaarder is bij jouw organisatie langs geweest en heeft beslag gelegd op het loon van een van jouw medewerkers. Bij papieren die je van de deurwaarder krijgt,  zit een formulier dat sinds 1 januari 2021 na twee weken ingevuld teruggestuurd moet worden. Dat ben je wettelijk verplicht. Maar wat is dat voor een formulier en moet je alle vragen beantwoorden?
 

Dit formulier is een verklaringsformulier derdenbeslag. In de wet staat wat in dit formulier moet staan. Er is ook een model voor dit formulier vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur.
In de praktijk zien we vaak dat werkgevers deze verklaring zo snel mogelijk invullen en weer terugsturen naar de deurwaarder. Terwijl hier een kans ligt om een verschil te maken voor jouw medewerker!

Dit zijn onze vier tips:

  1. Neem de tijd

  2. Ga het gesprek aan met de medewerker

  3. Bespreek de beslagvrije voet én de reiskosten

  4. Stel vast wie de coördinerende deurwaarder (CDW) is

 


1. Neem de tijd

Je mag het ingevulde formulier niet eerder dan na twee weken vanaf de datum van het beslag afgeven of terugsturen. Wanneer moet je het formulier dan wel terugsturen naar de deurwaarder?

1.    Je moet het formulier na vier weken terugsturen, als de medewerker u binnen  twee weken na datum loonbeslag, vraagt te wachten met het versturen van het ingevulde formulier. Je kan de medewerker ook actief op deze mogelijkheid wijzen. 
Hij heeft namelijk na ontvangst van het bericht over het loonbeslag vier weken de tijd om bij de deurwaarder aan te geven dat zijn gegevens niet kloppen. Als hij de juiste gegevens doorgeeft, dan kan de beslaglegger zijn beslagvrije voet opnieuw berekenen. De nieuwe beslagvrije voet gaat dan in op het moment van de eerste beslaglegging. Zo kan de deurwaarder de beslagvrije voet al corrigeren en krijgt de medewerker meteen het inkomen waar hij recht op heeft. Dit kan het verschil betekenen tussen wel of niet de vaste lasten kunnen blijven betalen tijdens het loonbeslag. Geeft de medewerker de juiste gegevens ná deze vier weken door? Dan houdt de beslaglegger pas vanaf dat moment rekening met de nieuwe berekening.

2.    Heeft de medewerker je niet gevraagd te wachten, dan moet je het ingevulde formulier na twee weken na de datum van het beslag afgeven of terugsturen. 

Tijdens de training van Van Vordering tot Loonbeslag vertellen we je alles over de correcte verwerking van het loonbeslag.
 

2. Ga het gesprek aan met de medewerker

Dit is hét moment om het gesprek aan te gaan met de medewerker over het loonbeslag. Je kunt informeren naar de financiële problemen en wellicht de helpende hand bieden door goed te verwijzen of een financieel coach voor hem in te schakelen. 

De meeste mensen weten niet wat hun rechten en plichten zijn bij loonbeslag. Door met de medewerker het gesprek aan te gaan, kun je uitleg geven over:
1.    Wat onder het beslag valt: maandsalaris, vakantiegeld, overwerk, winstuitkering enz.
2.    De modelmededeling die de medewerker van de beslaglegger ontvangt. Hierin staat informatie over de berekende beslagvrije voet en de gegevens die hiervoor zijn gebruikt.
3.    De verhoging van de beslagvrije voet met woonkosten op verzoek van de medewerker als
a.    De beslagvrije voet lager is dan het maximum bedrag - bij een eigen woning kan de beslagvrije voet worden verhoogd.
b.    De beslagvrije voet gelijk is aan het maximum bedrag - wanneer de woonkosten (voor huurwoning of eigen huis) hoger zijn dan € 828,66 per maand (norm 2021). 
4.    De verlaging van de beslagvrije voet voor ten hoogste de helft, met het inkomen van de partner als daar geen beslag op ligt.
5.    Privé gebruik van een auto die ter beschikking is gesteld door de werkgever.
Een medewerker moet per 1 januari volgend op de beslagdatum via de Belastingdienst verklaren de auto alleen nog zakelijk te gebruiken, waardoor hij de extra loonheffing niet meer verschuldigd is en er weer meer aan de beslaglegger wordt afgedragen. Laat de medewerker dit na dan wordt de beslagvrije voet verlaagd met de extra verschuldigde loonbelasting.

En vind je het voeren van een gesprek over loonbeslag lastig? Sammen heeft hier een speciale training voor.


3. Beslagvrije voet + reiskosten

Een onkostenvergoeding valt niet onder het beslag, tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd. 

Wanneer de medewerker geen onkostenvergoeding ontvangt terwijl er wel onkosten worden gemaakt dan wordt hier bij de hoogte van de beslagvrije voet geen rekening mee gehouden. Indien de kosten echt noodzakelijk zijn en er geen alternatieven zijn, kan mogelijk via de kantonrechter met een beroep op de hardheidsclausule de beslagvrije voet worden verhoogd.  

Maak daarom de door de deurwaarder opgegeven beslagvrije voet + de reiskosten en eventueel andere onkostenvergoedingen over aan de medewerker.
 

4. De coördinerende deurwaarder (CDW)

Op het verklaringsformulier derdenbeslag verklaar je of er eerdere beslagleggers zijn en op welke datum dit beslag is gelegd. 
Als je al eerder een derdenverklaring hebt ontvangen van een andere beslaglegger, kun je deze gegevens gebruiken om de nieuwe derdenverklaring in te vullen. Is er geen eerder beslag bekend? Dan vermeldt je dit op de derdenverklaring. In beide gevallen stuur je de derdenverklaring op naar de beslagleggende organisatie waarvan je de derdenverklaring ontving.

Een volgende beslaglegger kan niet (meer) een lagere beslagvrije voet vaststellen met het verzoek het verschil tussen de eerder vastgestelde beslagvrije voet en die door hem is vastgesteld, naar hem over te maken. 

Bij meerdere beslagen op het inkomen van jouw medewerker wijzen de beslagleggers een zogeheten ‘coördinerend deurwaarder’ aan. De coördinerende deurwaarder stelt namens de gemeenschappelijke beslagleggers de beslagvrije voet vast. De coördinerende deurwaarder int de gelden die jouw organisatie afdraagt en verdeelt de betalingen over de verschillende schuldeisers. Hij houdt daarbij rekening met eventuele preferente schuldeisers en is het centrale aanspreekpunt voor zowel schuldeisers, de medewerker als de werkgever.

Van de beslaglegger die optreedt als coördinerend deurwaarder ontvang je daarover een bericht.

Meer weten over loonbeslag?
En  hoe je je collega hierbij kunt helpen. 

Kijk eens  bij onze trainingen. 

 
bottom of page